Regulamin sklepu

Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem prowadzonego przez ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie; adres: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00006800332, NIP 9512438939, REGON 367364663, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.

SŁOWNIK POJĘĆ

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. zarządzać danymi osobowymi, składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 5. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;
 6. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem allmedica.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;
 7. Strona – Usługodawca lub Klient;
 8. Produkt – plan opieki medycznej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w umowie o udzielanie świadczeń zdrowotnych;
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;
 10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;
 11. Usługodawca (także „Sprzedawca” lub „ALLESTETIS”) – ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie; adres: ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00006800332, NIP 9512438939, REGON 367364663,.
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 13. Kod – indywidualny numer karty/bonu.

OBOWIĄZKI KLIENTA (Użytkownika Sklepu)

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość poprzez Sklep Internetowy należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.
 4. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail albo telefoniczną będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU Spółkę Akcyjną zarejestrowaną jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 779-23-08-495 i kapitał zakładowy w wysokości 4 000 000,00 PLN - w całości opłacony) – płatność online przelewem albo kartą kredytową/debetową,

AKTYWACJA PRODUKTU – BONY I KARTY PODARUNKOWE

 1. Aktywacja uprawnień do korzystania z Produktu rozpoczyna się w dniu określonym przez Klienta w Zamówieniu oraz po dokonaniu płatności za Produkt.
 2. Aktywacja uprawnień dokonywana jest w przypadku usług płatnych za pośrednictwem PayU S.A. – nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez pośrednika płatności.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z BONÓW I KART PODARUNKOWYCH

 1. Kod jest znakiem legitymacyjnym, uprawniającym jej posiadacza do skorzystania z usług medycznych w ramach pakietów do niego przypisanych.
 2. Warunkiem skorzystania z usług wchodzących w skład nabytego pakietu jest wykazanie otrzymanego kodu uprawniającego do skorzystania z tych usług, w celu aktywacji pakietu w wybranej placówce znajdującej się w wybranej przy zakupie lokalizacji.
 3. Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych zakupionym pakietem przez osobę uprawnioną pakiet nie może być scedowany do realizacji osobom trzecim. Kod może być wykorzystany tylko raz i użytkowany tylko przez jedną osobę uprawnioną.
 4. W ramach pakietu przysługującego osobie uprawnionej na podstawie Kodu, dopuszczalne jest skorzystanie z każdej z usług objętych pakietem w ilościach określonych w zakresie pakietu oraz w określonej cenie.
 5. Warunkiem skorzystania ze świadczeń medycznych w ramach Pakietu jest uprzednie umówienie wizyty bezpośrednio w oddziale ALLMEDICA lub telefonicznie pod numer tel. +48 22 610 10 10
 6. Usługi wchodzące w skład Pakietu objętego Kodem można zrealizować w terminie 6 miesięcy od daty zakupu Kodu.
 7. Rabaty związane z Kodem nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

O ile dopuszczają to obowiązujące przepisy, przysługuje Państwu prawo do:

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przez Konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Usługodawcy: ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o. Szlak 77/222, 31-153 Kraków.
 2. ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
 3. Odstąpienie od umowy sprzedaży Konsumenta możliwe jest w sytuacji gdy bon nie został napoczęty (żadna z usług wchodzących w skład bonu nie została zrealizowana). Bon stanowi niepodzielną całość i należy zużyć go jednorazowo.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia, przetwarzane są przez ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o. w celu realizacji Zamówienia, a w razie wyrażenia zgód przez Klienta także w zakresie, w jakim Klient wyraził na to zgodę.
 3. ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), tzn. umożliwia Klientom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Kontakt z ALLESTETIS jest możliwy w szczególności:
  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: info@allmedica.pl
  telefonicznie pod nr telefonu tel. +48 22 610 10 10 dostępnym w dni powszednie w godz. 7:30- 20:30 oraz soboty w godz. 8:00-15:00;
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych usług mogą być zgłaszane:
  listownie na adres:
  ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o.
  Dział Zarządzania Reklamacjami
  Szlak 77/222
  31-153 Kraków

  za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: reklamacje@allmedica.pl
 3. 3. Reklamacje dotyczące obsługi rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych, a reklamacje dotyczące kwestii medycznych rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@allmedica.pl lub pisemnie na adres ALLMEDICA Medycyna Estetyczna sp. z o. o., Szlak 77/222, 31-153 Kraków.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Usługobiorca rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami ALLMEDICA może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:
  przedstawienie oferty Sklepu,
  możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym i tym samym zawierania Umów sprzedaży na odległość,
  informowanie Klienta o bieżącym statusie Zamówienia,
  możliwość korzystania z Konta Klienta,
 2. Dostęp do usług określonych w ust. 1 pkt. 1-3 powyżej nie wymaga Rejestracji.
 3. Dostęp do usługi określonej w ust. 1 pkt. 4 powyżej wymaga dokonania Rejestracji.
 4. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.
 5. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:
  system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,
  skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),
  zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,
  aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,
  oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) nie ma ona zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.
 4. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 5. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe ALLESTETIS, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują ALLESTETIS lub podmiotom, z którymi ALLESTETIS zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody ALLESTETIS.